Regulamin

REGULAMIN KLUBU SPORTOWEGO BIAŁOSTOCKA AKADEMIA SIATKÓWKI

 

I. ZASADY OGÓLNE

 

 1. Klub Sportowy Białostocka Akademia Siatkówki jest klubem sportowym w rozumieniu

    przepisów Ustawy o sporcie i prowadzi działalność sportową w formie

    stowarzyszenia.

 1. Klub Sportowy Białostocka Akademia Siatkówki, zwane dalej także Klubem, jest

    organizatorem szkolenia w zakresie piłki siatkowej dziewcząt, uczestniczy we współzawodnictwie  

    sportowym organizowanym przez właściwe związki sportowe oraz podejmuje działania dla

    zapewnienia wychowania, rozwoju psychofizycznego i doskonalenie sprawności fizycznych dzieci i 

    młodzieży.

 1. Klub jako stowarzyszenie posiada osobowość prawną oraz jest wpisany Krajowego Rejestru Sądownictwa

      4. Klub prowadzi działalność na podstawie:

a) Ustawy o sporcie,

b) Ustawy Prawo o stowarzyszeniach,

c) Statutu,

d) Przepisów sportowych wydanych przez właściwe związki sportowe.

 1. Zasady członkostwa w klubie określają & statutu Klubu Sportowego Białostocka Akademia Siatkówki
 2. Siedziba Klubu znajduje się w Białymstoku, ul. Legionowa 7.
 3. Celem szkolenia prowadzonego przez Klub jest:

a) Rekrutacja dzieci i młodzieży do dyscypliny sportowej – piłka siatkowa

b) Wychowanie poprzez sport zgodnie z sadami dydaktyki, etyki i Fair Play

c) nauka i doskonalenie umiejętności siatkarskich oraz rozwój zdolności ruchowych,

d) maksymalny rozwój zdolności motorycznych i umiejętności techniczno-taktycznych młodych zawodniczek poprzez indywidualizacje zajęć treningowych,

e) selekcja oraz stworzenie warunków do wyczynowego uprawiania piłki siatkowej dla jednostek szczególnie uzdolnionych.

 1. Treningi odbywają się w grupach, podzielonych pod względem wieku oraz umiejętności siatkarskich. Każdy zawodnik jest szkolony z uwzględnieniem własnych indywidualnych potrzeb.
 2. Zawodniczki poddawane są okresowym badaniom stanu zdrowia i testom umiejętności, które klasyfikują je do kolejnych etapów szkolenia, odpowiednich grup treningowych albo do definitywnego zakończenia z nim współpracy.
 3. Warunkiem przyjęcia do klubu jest:

a) podpisanie deklaracji członkowskiej przez zawodnika oraz rodziców/opiekunów prawnych,

b) wyrażenie zgody na postanowienia niniejszego regulaminu i Statutu Klubu,

c) posiadanie zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań do trenowania piłki siatkowej.

    11.Klub zastrzega sobie prawo do niepłatnego wykorzystania wizerunku zawodnika do celów marketingowych i informacyjnych, pod warunkiem, że wizerunek został utrwalony w związku z zajęciami w Klubie. Klub zastrzega sobie prawo do umieszczania informacji o zawodniku oraz jego osiągnięciach siatkarskich zdobytych w związku z działalnością prowadzoną przez Klub w Internecie, artykułach prasowych oraz materiałach promujących Klub.

    12.Rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na wykorzystywanie wizerunku w sposób określony w pkt.11

    13.Cofnięcie zgody, o której mowa w pkt. 12, może nastąpić w każdym czasie poprzez podpisanie stosownego oświadczenia i przesłanie go do Klubu. Cofnięcie zgody obowiązuje od daty otrzymania oświadczenia przez Klub.

 

II. OBOWIĄZKI ZAWODNIKA

 

 1. Zawodnik zobowiązuje się do reprezentowania barw Klubu na zasadach wyłączności, we wszystkich formach jego działalności. W celu realizacji niniejszego postanowienia Zawodnik, w szczególności zobowiązuje się do:

a) Reprezentowania Klubu we wszystkich zawodach sportowych/mistrzowskich i towarzyskich/.

b) Aktywnego udziału w procesie szkoleniowym dla potrzeb Klubu.

c) Poddawania się obowiązkowym badaniom lekarskim.

d) Utrzymywania wysokiej formy sportowej, zapewniającej optymalny udział w rozrywkach.

e) Prowadzenie sportowego trybu życia, realizowania zaleceń przez trenera prowadzącego (m.in. stosowania diety, kontrolowanie masy ciała, wykonywanie zaleconych ćwiczeń poza zajęciami )

f) Zawodnikowi nie wolno stosować używek oraz innych środków uznawanych za wspomagające.

g) Pełnego podporządkowania się podczas gry jej regułom celem uzyskania najlepszych wyników sportowych z uwzględnieniem potrzeb zaspołu Klubu.

h) Przestrzegania Statusu Klubu oraz innych dokumentów Klubowych stanowiących o jego działalności

I) Pełnego respektowania poleceń i decyzji władz Klubu, w szczególności Kadry szkoleniowej.

j) Bezwzględnej obecności na zajęciach szkoleniowych, punktualności oraz zaangażowania się w proces szkoleniowy. Jeśli zawodnik nie może uczestniczyć w zajęciach lub zawodach lub też się spóźni na nie, ma obowiązek poinformować o tym swojego trenera z wyprzedzeniem.

k) Zawodnik ma kategoryczny zakaz trenowania, grania, udziału w testach, meczach kontrolnych w innym klubie siatkarskim bez zgody Zarządu Klubu.

l) Wszelka aktywność sportowa związana z piłką siatkową poza klubem (Kadry Polski, Kadry WZPS, zawody szkolne, zajęcia sportowe poza lekcyjne, obozy sportowe) musi być konsultowana z trenerem prowadzącym.

m) Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu wojewódzkim lub centralnym, jest pełne wywiązanie się ze wszystkich obowiązków szkolenia klubowego.

 1. Zawodnik dba o dobry wizerunek podczas treningów, zawodów sportowych, jak również w życiu codziennym.
 2. Zawodnik powinien odnosić się z szacunkiem do kolegów z Klubu, trenerów, Zarządu Klubu, kibiców oraz sędziów, a także przestrzegać zasady Fair Play oraz dobrego wychowania.
 3. Zawodnik, który chce zmienić barwy klubowe, jest zobowiązany do złożenia pisemnego wniosku do Zarządu Klubu oraz stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów Polskiego Związku Piłki Siatkowej, Podlaskiego Okręgowego Związku Piłki Siatkowej w tym zakresie. Kwota zadośćuczynienia będzie ustalona po wyliczeniu kosztów wydatkowanych na szkolenie Zawodnika według przepisów PZPS.
 4. Za szczególne osiągnięcia sportowe lub godne reprezentowanie Klubu Zarząd lub trener prowadzący mogą nagrodzić: wystąpieniem o przyznanie stypendium sportowego, nagrody lub wyróżnienie zawodnika przed grupą zawodników i kibiców, wysłaniem listu pochwalnego do rodziców i szkoły, dofinansowaniom udziału w zawodach towarzyskich, obozach sportowych.
 5. Zawodnik jest zobowiązany do regularnego opłacania składek członkowskich do 10-tego dnia każdego miesiąca przez 10 miesięcy w roku.

 

III. OBOWIĄZKI KLUBU

 

Klub zobowiązuje się do następujących świadczeń na rzecz Zawodnika:

 1. Pokrywania części kosztów związanych z obowiązkowymi zajęciami szkoleniowymi (zatrudnienie trenera posiadającego odpowiednie kwalifikacje, wynajem Hali Sportowej, zabezpieczenia niezbędnego sprzętu specjalistycznego, ubezpieczenie NW, itp.).
 2. Pokrywania podstawowych kosztów udziału w zawodach organizowanych przez Polski Związek Piłki Siatkowej lub Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej (transport, stroje sportowe, wpisowe do rozgrywek) oraz do współfinansowaniu kosztów zakwaterowania i wyrzywienia.
 3. Kierowanie na bezpłatne obowiązkowe badania lekarskie, zgodnie z terminarzem badań.
 4. Wnioskowania do władz samorządowych o przyznawanie stypendium sportowego za medal Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, Mistrzostw Polski.
 5. Wnioskowania do władz samorządowych o przyznawanie nagród finansowych lub rzeczowych za wysokie wyniki sportowe.

 

IV. TRENERZY

 

 1. Trener jest osobą odpowiedzialną za koordynację działań całego zespołu jak również za jego prawidłowe funkcjonowanie na boisku oraz poza nim.
 2. Trener upoważniony jest do nałożenia sankcji o których mowa rozdz. VII
 3. Od decyzji trenera przysługuje odwołanie do Zarządu Klubu w ciągu siedmiu dni, który podejmuje ostateczną decyjzję.

 

V. RODZICE

 

 1. Szatnia jest miejscem przygotowania zawodnika do aktywności sportowej. Zabrania się wchodzenia do szatni i przebywania w niej rodzicom i opiekunom, za wyjątkiem osób wyznaczonych przez trenera do pomocy w przygotowaniu zawodników najmłodszych roczników (do 10 lat) do zajęć.
 2. Podczas meczów rodzice (opiekunowie, członkowie rodzin) zawodników przebywają na trybunach obiektu sportowego lub w innych wyznaczonych miejscach.
 3. Za zgodą trenera rodzice mogą obserwować treningi z trybun lub innego miejsca wskazanego.
 4. Udzielanie instrukcji zawodnikom jest elementem szkolenia i należy do obowiązków trenera. Zabrania się rodzicom (opiekunom, członkom rodzin) ingerowania w zachowanie zawodników i podejmowane przez nich decyzje. Niedopuszczalne jest ingerowanie w decyzje podjęte przez    trenera  na boisku. Osobom naruszającym ten zakaz zabrania się obserwowania  treningów oraz meczów kontrolnych. Uporczywe naruszanie tych zakazów może być podstawą do wykluczenia zawodnika z danej grupy szkoleniowej lub definitywnego zakończenia współpracy z zawodnikiem.
 5. Rodzice/opiekunowie prawni zawodników oraz członkowie ich rodzin zobowiązani są do godnego reprezentowania Klubu w czasie treningów oraz do kulturalnego zachowania w stosunku do innych dzieci, ich rodziców, kibiców drużyn przeciwnych, a także sędziów.
 6. Na obiektach sportowych oraz na każdym innym obiekcie, na którym przebywają zawodnicy pod opieką trenera prowadzącego obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów oraz spożywania wszelkich używek.
 7. Rodzice powinni (mają obowiązek):

a) Stworzyć takie warunki domowe, aby dziecko mogło uczestniczyć we wszystkich treningach i meczach oraz obozach sportowych.

b) Informować trenera i Klub o przyjmowanych przez dziecko lekach lub przebytych chorobach, objęciu dziecka leczeniem lub innymi procedurami medycznymi- mogącymi skutkować zagrożeniem dla zdrowia dziecka.

c) Informowania trenera o nieobecności na zajęciach klubowych.

 

VI. FINANSE

 

1.Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do terminowego regulowania zobowiązań wobec Klubu.

2.Opłaty członkowskie związane z uczestnictwem w działalności Klubu ustala co rocznie Zarząd KS BAS Białystok w formie Uchwały i ogłasza na stronie Internetowej.

 

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA ZAWODNIKA

 

1.Niniejszy Regulamin jest nieodłącznym elementem szkolenia i budowania prawidłowej postawy zawodnika. Naruszenie postanowień Niniejszego Regulaminu jest podstawą do przeprowadzenia rozmowy dyscyplinującej, czasowego zawieszenia, a w razie uporczywego łamania do zakończenia współpracy z zawodnikiem.

2.Naruszenie Regulaminu lub Statutu Klubu przez zawodnika może skutkować m.in.:

a) Upomnienie indywidualne ze strony trenera lub członka zarządu klubu;

b) Upomnienie w obecności zespołu lub rodzica;

c) Niedopuszczenie zawodnika do zawodów sportowych;

d) Zawieszenie czasowe w prawach członka klubu;

e) Zawieszenie czasowe w prawach zawodnika;

f) Skreślenie z listy zawodników przez Zarząd Klubu

 1. Naruszenie postanowień przepisów sportowych określonych przez właściwe związki sportowe-może skutkować sankcjami dyscyplinarnymi przewidzianymi przez przepisy tych związków.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. W przypadku czasowego lub definitywnego zakończenia współpracy z zawodnikiem i jego rodzicami/opiekunami prawnymi, zawodnik ten jest zobowiązany do uregulowania zaległości finansowych oraz zwrotu wszelkiego wypożyczonego do treningu sprzętu (np. piłki, w grupach starszych – strój treningowy, meczowy, dresy) lub wydanych mu dokumentów. Naruszenie tego obowiązku stanowi podstawę do dochodzenia roszczeń finansowych lub odmowy wydania zgody na wypożyczenie lub transfer do innego klubu.
 2. Wszelkie sprawy sporne rozpatrywane są przez Zarząd Klubu indywidualnie. Zarząd Klubu zastrzega sobie autonomie w podejmowaniu decyzji  w stosunku do zaistniałej sytuacji.
 3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Ewentualne spory mogące wyniknąć z obowiązywania niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą przez odpowiednie organy właściwych związków sportowych – w zakresie przepisów sportowych wydanych przez te związki lub przez sądy powszechne – w pozostałych przypadkach.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.