Statut

Statut Stowarzyszenia  „Klub Sportowy Białostocka Akademia Siatkówki”

 

ROZDZIAŁ PIERWSZY

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Klub Sportowy Białostocka Akademia Siatkówki”, i w dalszych postanowieniach Statutu jest zwane „Stowarzyszeniem”.

§2

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Białystok. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organi­zacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

§3

 1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną.

§4

 1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U.2017.210 t.j. z dnia 2017.02.03 z późn. zm.), ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2016.1817 t.j. z dnia 2016.11.08 z późn. zm.), ustawy o Sporcie (Dz.U.2016.176 t.j. z dnia 2016.02.15 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

§5

 1. Stowarzyszenie używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§6

 1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. 
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, której dochody przeznaczone są na wspieranie statutowej działalności Stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ DRUGI

CEL I ŚRODKI DZIAŁANIA

 

§7

Celem Stowarzyszenia jest:

a) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki siatkowej,

b) popularyzacja i rozwój piłki siatkowej,

c) realizacja Programu Rozwoju Białostockiej Siatkówki.

 §8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. integrowanie środowiska siatkarskiego,
 2. promowanie prozdrowotnego stylu życia, kształtowanie postaw prozdrowotnych,
 3. reprezentacje członków wobec instytucji centralnych, samorządowych, regionalnych i na forum międzynarodowym,
 4. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców miasta Białegostoku i województwa podlaskiego,
 5. reprezentacje członków Stowarzyszenia w sprawach ubezpieczeniowych,
 6. prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w piłce siatkowej,
 7. organizacje imprez sportowych, szkoleń, seminariów oraz innych form poszerzania wiedzy ( w tym kursy i szkolenia trenerskie, instruktorskie, sędziowskie) służących promocji celów statutowych Stowarzyszenia,
 8. wydawanie publikacji związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia;
 9. emisje okolicznościowych gadżetów (np. koszulki, smycze, breloczki) promujących działalność statutową Stowarzyszenia,
 10. organizacje obozów sportowych,
 11. współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi,
 12. pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych poprzez zbieranie składek członkowskich, darowizn i innych źródeł dla realizacji zadań statutowych,
 13. wydatkowanie środków na działalność statutową Stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ TRZECI

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a) zwyczajnych,

b) wspierających,

c) honorowych.

§10

 1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby, które popierają cele statutowe, złoża pisemną deklarację, zapłacą wpisowe i zostaną przyjęci przez Zarząd Stowarzyszenia.
 2. Małoletni mogą być członkami Stowarzyszenia za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.

§11

 1. Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne lub prawne deklarujące pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji i na podstawie uchwały zarządu Stowarzyszenia.

§12

 1. Członkami honorowymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, które wniosły wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 2. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu lub wniosek 15 członków Stowarzyszenia.
 3. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich i mają wszystkie prawa członka zwyczajnego.

§13

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. uczestnictwa w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia z biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach,
 2. zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Stowarzyszenia,
 3. uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Stowarzyszenie,
 4. korzystania z wszelkich urządzeń Stowarzyszenie na zasadach określanych przez Zarząd Stowarzyszenia
 5. korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Stowarzyszenia.

 §14

Członkowie wspierający mają prawo do:

 1. uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia,
 2. zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Stowarzyszenia,
 3. korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Stowarzyszenia.

§15

Do obowiązków członków należy:

a) branie czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia,

b) przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

c) godne reprezentowanie barw Stowarzyszenia,

d) płacenie składek na zasadach ustalonych przez Zarząd Stowarzyszenia – za wyjątkiem członków honorowych i wspierających.

 §16

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje poprzez:

a) dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu.

b) skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:

1) umyślnego naruszenia postanowień statutu,

2) nie brania udziału w działalności statutowej Stowarzyszenia przez okres 6 miesięcy,

3) działania na szkodę Stowarzyszenia.

c) rozwiązanie się Stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ CZWARTY

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

§17

Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Stowarzyszenia,

b) Zarząd Stowarzyszenia,

c) Komisja Rewizyjna.

 1.  Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 7 lata. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Stowarzyszenia. Członkowie ustępujących władz, mogą być bez ograniczeń powoływani do władz Stowarzyszenia na następne kadencję.
 2. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
 3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany przez organ w którym powstał wakat, przy czym liczba członków wybieranych w ten sposób, nie może być większa niż 1/3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Stowarzyszenia.

§18

 1. Walne Zebranie Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może być: zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok do 30 czerwca każdego roku.
 3. W Walnym Zebraniu uczestniczą z głosem stanowiącym wszyscy członkowie Stowarzyszenia.
 4. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków listem poleconym bądź pocztą elektroniczną, co najmniej na 14 dni przed terminem .
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia:

a) z własnej inicjatywy,

b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,

c) na wniosek 1/3 ogółu członków. 

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 §19

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Stowarzyszenia należy:

a) uchwalanie statutu i jego zmian,

b) uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia,

c) wybór i odwołanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej,

d) zatwierdzanie budżetu Stowarzyszenia oraz rocznych sprawozdań finansowych.

e) podejmowanie uchwał określających główne kierunki działania i zatwierdzających roczny plan  działania władz Stowarzyszenia.

f) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej,

g) podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwał w przedmiocie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,

h) nadawanie członkostwa honorowego,

i) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Stowarzyszenia. 

 1. Walne Zebranie Stowarzyszenia jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 50% członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
 2. W Walnym Zebraniu Stowarzyszenia mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd, niezależnie od osób, którym uczestnictwo w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia przysługuje na mocy niniejszego statutu.

§20

 1. Zarząd Stowarzyszenia liczy od 3 do 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Stowarzyszenia, który spośród siebie wybierają Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza. 
 2. Zebrania Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz na sześć miesięcy. O terminie, miejsca i porządku obrad Zarządu, Prezes Zarządu zawiadamia członków Zarządu, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania listem poleconym bądź przy pomocy poczty elektronicznej.
 3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
 4. Do ważności uchwał Zarządu Stowarzyszenia konieczna jest obecność co najmniej 1/2 liczby członków Zarządu.
 5. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi działającemu wspólnie z Wiceprezesem.

§21

Do zadań Zarządu Stowarzyszenia należy kierowanie bieżąca działalnością Stowarzyszenia w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Stowarzyszenia, a w szczególności:

 1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Stowarzyszenia,
 3. uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
 4. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 5. podejmowanie uchwał w sprawach zaciągania zobowiązań majątkowych, i finansowych,
 6. określanie wysokości opłaty wpisowej, składek członkowskich oraz terminów ich wpłat,
 7. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
 8. przyjmowanie i skreślanie członków,
 9. podejmowanie uchwał w sprawie posługiwania się symboliką Stowarzyszenia (kto i w jakim zakresie może się nią posługiwać),
 10. składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
 11. zwoływanie Walnych Zebrań Członków Stowarzyszenia,
 12. przyznawanie wyróżnień i nakładanie kar na członków Stowarzyszenia uregulowanych w rozdziale 5 niniejszego Statut.

 §22

 1. Członek Zarządu Stowarzyszenia może być zawieszony w czynności lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Stowarzyszenia.
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Stowarzyszenia w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

§23

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia. 
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Stowarzyszenia. 
 3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza. 
 4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Stowarzyszenia, niniejszy Statut.

 

Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:

a) przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,

b) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,

c) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,

d) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować) nieprawidłowości w działaniu Stowarzyszenia,

g) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Stowarzyszenia, działań Zarządu.

 §24

 1. Członek Komisji Rewizyjnej może być odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Stowarzyszenia. 
 2. Uchwałę o odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy) uprawnionych do głosowania. 
 3. Odwołany członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Stowarzyszenia w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu. 
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia. 
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia.

§25

 1. Walne Zebranie Członków wybiera ze swojego grona pełnomocnika do reprezentowania Stowarzyszenia w sporach z Zarządem oraz do zawierania przez Stowarzyszenia umów z członkami Zarządu w myśl art. 11 § 4 ustawy  prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r.

 

ROZDZIAŁ PIĄTY

WYRÓŻNIENIA I KARY

 

§26

 1. Za aktywny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia przyznawane są wyróżnienia i nagrody przez Zarząd Stowarzyszenia.

§27

 1. W razie naruszenia postanowień lub uchwał władz Stowarzyszenia przysługuje prawo wymierzania następujących kar:

a) upomnienia,

b) nagany,

c) zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy,

d) wykluczenia. 

 1. Od uchwały Zarządu o ukaraniu członka Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Stowarzyszenia w terminie 30 dni.
 2. Uchwała Walnego Zebrania Stowarzyszenia o ukaraniu jest ostateczna.

 

ROZDZIAŁ SZÓSTY

MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

 

§28

 1. Na majątek Stowarzyszenia składają się: nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
 2. Na Fundusze składają się:

a) składki członkowskie,

b) dotacje budżetowe na zadania zlecone,

c) darowizny, zapisy, spadki osób prawnych oraz fizycznych,

d) inne źródła.

 

ROZDZIAŁ SIÓDMY

REPREZENTACJA STOWARZYSZENIA

 

§29

 1. Zarząd Stowarzyszenia reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz oraz w stosunkach między Stowarzyszeniem i jego członkami.
 2. Dla oświadczenia woli Stowarzyszenia również w sprawach majątkowych oraz zaciągania zobowiązań majątkowych i finansowych, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu łącznie bądź Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu samodzielnie.

 

ROZDZIAŁ ÓSMY

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ STOWARZYSZENIA

 

§30

 1. Zmiany statutu Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§31

 1. Rozwiązanie się Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia określa tryb likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony majątek.